www.solarexplain.eu saugo savo lankytojų privatumą, todėl čia aiškiai pateikiame šios svetainės informacijos apie lankytojus rinkimo ir naudojimo politiką.

Jeigu Jūs nesutinkate su šia privatumo politika, prašome nesilankyti www.solarexplain.eu svetainėje ir nesinaudoti čia numatytomis paslaugomis.

Naudodamiesi šia svetaine ir pateikdami duomenis, Jūs sutinkate su Privatumo politika.

Tvarkomi duomenys ir jų naudojimas

Prašome tik tos asmeninės informacijos, kuri būtina Pardavėjui atlikti savo įsipareigojimus perkant prekes ar paslaugas. Užsakymo metu kaupiami duomenys yra:

 • Elektroninis paštas;
 • Pirkėjo vardas ir pavardė;
 • Įmonės rekvizitai (neprivaloma);
 • IP adresas;
 • Jūsų užsakymų elektroninėje parduotuvėje istorija;
 • Jūsų užklausų ir nusiskundimų istorija;
 • Kiti viešai prieinami duomenys, kuriais pasidalinote lankydamiesi svetainėje.

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais pagrindais:

 • Gauname sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai Jūs sukuriate paskyrą šioje svetainėje;
 • Jūs atliekate užsakymą www.solarexplain.eu, kuris yra priimamas ir vykdomas, tokiu būdu sudarant sutartį su Jumis ir ją vykdant;
 • Atvejais, kai turime tvarkyti Jūsų duomenis turėdami teisinį pagrindą.

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • Efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam svetainės funkcionavimui;
 • Siekiant užtikrinti sklandų el. parduotuvės administravimą;
 • Jūsų paskyros registravimui ir palaikymui;
 • Tinkamam Jūsų užsakytų paslaugų suteikimui;
 • Siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas;
 • Vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti el. parduotuvės veiklą ir Jūsų patirtį ja naudojantis;
 • Kai lankotės svetainėje, gali būti tvarkomi Jūsų IP adresas, tinklo ir vietos duomenys. Šie duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba lankytojo sutikimo pagrindu.
 • Kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.

Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai Jūsų naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

www.solarexplain.eu gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia svetainei paslaugas ir tvarko asmens duomenis www.solarexplain.eu vardu. Tokie duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti duomenis tik pagal www.solarexplain.eu nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti paslaugų tiekėjo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Užtikriname Jus, kad bendradarbiaujama tik su tokiais duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones (organizacines ir technines) asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina asmens duomenų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.

www.solarexplain.eu taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys saugomi tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

Jūs galite pareikalauti, kad Jūsų paskyra www.solarexplain.eu svetainėje būtų panaikinta.

Jūsų teisės apsaugotos teisės aktais

Jūs turite šias teises:

 • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (“teisė žinoti”);
 • Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis (“teisė susipažinti”);
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (“teisė ištaisyti”);
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis (“teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą (“teisė apriboti“);
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose;
 • Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.
 • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą raštu: info@solarexplain.eu. Gavę tokio pobūdžio prašymą ar paklausimą iš Jūsų, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, taip pat – pateikti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri reikalinga įsitikinti Jūsų tapatybe, siekiant išvengti asmens duomenų atskleidimo.

Po Jūsų prašymo ar paklausimo dėl asmens duomenų tvarkymo gavimo, įsipareigojame ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums atsakymą ir atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

Jei Jums paprašius asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą asmens duomenų apsaugos institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.